ES Camps - โลโก้ es camps

ทําไมต้องเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม – ดูไบ?

ค่ายฤดูร้อนดูไบทะเลทรายซาฟารีดูไบชายหาดพิพิธภัณฑ์ดูไบ

ค่ายฤดูร้อนในดูไบเป็นมากกว่าประสบการณ์ที่สนุกสนาน ด้วยผู้คนกว่า 200 เชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้คุณจะได้สัมผัสกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกในที่เดียว