ES Camps - โลโก้ es camps

ES Camps – วิธีใหม่ในการมีมิตรภาพที่ยั่งยืนผ่านการเดินทาง

ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมค่ายฤดูร้อน ค่ายฤดูร้อน ผจญภัย โปรแกรมค่ายฤดูร้อน

ด้วย ES Camps ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของคุณจะกลายเป็นการผจญภัยที่แท้จริงพร้อมโอกาสมากมายในการเรียนรู้สํารวจและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนกับผู้คนจากส่วนต่างๆของโลก