اردوگاه های ES - ارم اردوگاه های ES

به قلب لندن - برج پل و برج لندن

برنامه های مدرسه تابستانی برنامه تابستان

بازدید از لندن از طریق برنامه تابستانی ما برای یک سفر فراموش نشدنی کاوش نشانه های نمادین مانند پل برج و برج لندن. در اینجا مختصری در مورد این سایت های افسانه ای است.

سفری در زمان در موزه بریتانیا

اردوهای تابستانی مقرون به صرفه

قدم به دنیایی که تاریخ زنده می شود موزه بریتانیا این یک جاذبه نمادین است که یک ماجراجویی سفر در زمان را از طریق تمدن های باستانی ارائه می دهد.