اردوگاه های ES - ارم اردوگاه های ES

کشف شهر قدیمی مرموز Calico Ghost House

ماجراجویی کمپ برنامه تابستان

کاوش یک ماجراجویی تاریخی در شهر شبح Calico با اردوگاه های ES. هنگامی که یک شهر معدن نقره شلوغ، Calico امروز شما را به دوران گذشته غرب امریکا از طریق تجربیات تعاملی می برد.